Aktuálně je v ČR platných 54 772 karet ALIVE

 • Sleva
 • Platnost karet ALIVE
 • Databáze slev
 • Průvodce
 • Podmínky získání slevy
 • Kontrola při využívání
 • Reklamace
 • Ztráta či nález karty
 • Chci poskytovat slevu
 • Ochrana osobních údajů

Alive KartaSlevou se rozumí cenové zvýhodnění zboží či služby poskytované obchodníkem držitelům PLATNÝCH karet ALIVE.

 • Slevy poskytují obchodníci na obchodních místech uvedených v databázi slev na www.alive.cz.
 • Obchodní místa jsou u vchodu či pokladen označena informační samolepkou. V případě e-shopu je označení umístěno u přihlášení do verifikačního formuláře.
 • Při využívání slev on-line je vyžadována verifikace, která ověří platnost karty ALIVE.
 • Sleva je poskytována z obvyklých (prodejních) cen zboží či služeb.
 • Pokud obchodník neurčí jinak, slevu pro držitele karet ALIVE nelze kombinovat (současně využít) s jinými slevami či speciálními nabídkami poskytovanými obchodníkem.

Druhy slev

Existuje několik druhů slev, se kterými je možno se u obchodníků setkat.

 • 10%, 20%, 50% atd. – procentuální sleva – snížení obvyklé (prodejní) ceny zboží či služeb o její určitou část vyjádřenou v procentech.
 • 2 za 1, 3 za 2 – speciální EXKLUZIVNÍ nabídka. Nakoupí dva, platí jeden, resp. nakoupí tři, platí dva. Nejméně jeden z nakupujících musí přitom být držitelem platného průkazu ALIVE. Při platbě pak není účtován levnější ze dvou, resp. tří nakoupených produktů (při shodné ceně kterýkoli z produktů určený obchodníkem).
 • 2+1 – speciální EXKLUZIVNÍ nabídka. Ke dvěma placeným produktům je třetí (nejlevnější ze všech tří) zdarma. Nejméně jeden z nakupujících musí přitom být držitelem platného průkazu ALIVE.
 • speciální cena – cena snížená pouze pro držitele karet ALIVE.
 • speciální nabídka – nabídka, v jejímž rámci držitel karty obdrží např. dárek při nákupu nad určitou finanční hodnotu.

Přesná specifikace všech slev je uvedena v databázi slev na www.alive.cz nebo bude na požádání sdělena konkrétním poskytovatelem.

Alive KartaPlatnost karty ALIVE je 12 měsíců od měsíce vydání či jeden akademický rok či sezóna (maximálně však 16 měsíců) podle typu karty a instituce, jejímž prostřednictvím je vydávána.
Alive Karta

 • Databáze slev je uvedena na www.alive.cz/slevy.
 • V databázi slev je možno nalézt všechny slevy pro držitele karet ALIVE.
 • Databáze slev je pravidelně aktualizována a je JEDINÝM objektivním a aktuálním přehledem slev pro kartu ALIVE v ČR!
Alive KartaPrůvodce slevami je každoročně vydávaná informační brožura, kterou obdrží každý nový držitel karty ALIVE zároveň s nově vystavenou kartou. Informace uvedené v této brožuře jsou platné ke dni vydání brožury a nemusí proto být platné po celou dobu její distribuce. Zejména platnost slev je nutné před jejich plánovaným využitím ověřit v aktualizované databázi slev na www.alive.cz či dotazem u vybraného poskytovatele.

 

 • Alive KartaSlevu může využít (využívat) pouze držitel PLATNÉ karty ALIVE.
 • Slevy lze využívat opakovaně. Případná pravidla omezující četnost využití (např. počet využití za jeden den, v jedné pobočce, v rámci jedné akce atd.) si určují jednotliví obchodníci sami. Informace o takovýchto případných omezeních nemusí být uvedena v databázi slev na www.alive.cz, proto se na ně před každým využití slevy informujte u konkrétního obchodníka. Následné vymáhání náhrady vzniklé škody (neposkytnuté slevy) je nepřípustné a nebude moci být v případném reklamačním řízení uznáno jako oprávněné.
 • Držitel karty je o svém záměru využít slevu povinen informovat obchodníka před zahájením čerpání služby či nákupu zboží. Pozdější požadavek na poskytnutí slevy může být obchodníkem odmítnut.
 • GTS ALIVE nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za zboží či služby, které si držitel karty ALIVE u obchodníka objedná, resp. zakoupí.
Alive KartaPři (před nebo po) využívání slevy je obchodník oprávněn provést kontrolu oprávněnosti držitele karty na její využití a to následujícími způsoby:

 • vizuální kontrola fotografie (pokud je na kartě vytištěna) a platnosti karty k danému dni resp. pokud není fotografie obchodník si může od držitele vyžádat další doklad totožnosti.
 • elektronická kontrola platnosti karty k danému dni

Obchodník je při kontrole oprávněn zaznamenat si pouze za účelem ověření následující údaje:

 • číslo karty
 • platnost karty
 • jméno a příjmení držitele karty

Obchodník při (po) kontrole není oprávněn: •

 • kopírovat, fotografovat či jinak vizuálně zaznamenat kartu držitele či její část
 • zveřejnit informace o držiteli karty
 • takto pořízené záznamy ukládat či evidovat ve zvláštních seznamech

Vícenásobné využití slevy (nákupu zlevněné vstupenky) stejným držitelem v rámci jedné akce, na níž je obchodníkem uplatněno objemové omezení je zakázáno a bude při prodeji kontrolováno, resp. znemožněno obsluhou prodejce!

Alive KartaV případě, že uvedená sleva (při splnění podmínek pro její získání) nebude poskytnuta, je držitel oprávněn tuto skutečnost reklamovat přímo u obchodníka (majitele společnosti, manažera provozovny, oprávněného pracovníka) a požadovat její řádné poskytnutí. • Pakliže ani po reklamaci u obchodníka nebude sleva řádně poskytnuta (v souladu se specifikací v aktuální databázi na www.alivekarta.cz) je držitel oprávněn požádat o prošetření postupu obchodníka společnost GTS ALIVE s.r.o. (oficiálního distributora karet ALIVE v České republice). Učinit tak může prostřednictvím webového formuláře. Tuto možnost lze využít v každém případě, kromě jediného, kdy sleva nebyla poskytnuta z důvodu, že poskytovatel slevy (obchodník) ukončil svoji činnost.

Doporučený postup při neposkytnutí slevy – držitel karty by si měl zaznamenat:

 • datum a čas
 • název poskytovatele a adresu prodejního místa
 • přesný název zboží či služby, na níž sleva nebyla poskytnuta
 • jméno osoby (prodavače, obsluhy atd.), která odmítla slevu poskytnout
 • sdělený důvod neposkytnutí slevy
Alive KartaV případě ztráty karty ALIVE se držitel musí obrátit přímo na výdejní místo instituce, která mu kartu vydala. Cena za vystavení duplikátu se řídí vnitřními předpisy dané instituce.

V případě, nálezu karty ALIVE, prosím, zašlete na adresu: GTS ALIVE s.r.o., Letenská 118/1, 118 00 Praha 1.

Průkaz bude následně předán oprávněnému majiteli.

Informační služba ALIVE Pro stávající i potenciální držitele karet ALIVE je v provozu informační servis, poskytující veškeré potřebné informace.

Infolinka: +420 226 222 333 e-mail: alive(at)gtsalive.com

Alive KartaNašim partnerům nabízíme spolupráci v oblasti marketingových aktivit zaměřených na atraktivní segment akademické a sportovní veřejnosti, držitelů karet ALIVE. Alive marketingové nástroje Vám pomohou rozšířit okruh zákazníků a tím zvýšit váš obrat. Výši slevy určujete Vy a naše marketingová podpora se odvíjí od rozsahu naší spolupráce. Spolupráce s námi znamená:

 • reklama zdarma – nemusíte investovat do nákladné reklamy v médiích, Vaše reklama u nás se hradí sama formou poskytnutí slevy, a to v okamžiku, kdy u Vás zákazník nakupuje
 • způsob jak vyniknout – při průměrné slevě přicházíte velmi snadno a bez rizika k novým zákazníkům, při atraktivní slevě se Vaše šance zaujmout potenciální klientelu ještě znásobí
 • rostoucí potenciál zákazníků – stále více držitelů karet ALIVE vyhledává možnost využít zajímavé slevy, nové zákazníky Vám nepřivedeme my, ale slevy, které jim prostřednictvím našich komunikačních kanálů nabídnete

Jak se stát naším partnerem Chcete-li se stát naším partnerem, stačí nás kontaktovat na následujících telefonních číslech nebo e-mailem: Jan Wilkner – tel. 226 222 312, e-mail: slevy@alivekarta.cz Rádi Vám pošleme nabídku spolupráce a návrh smlouvy či sjednáme schůzku, kde Vám poskytneme veškeré potřebné informace a zodpovíme Vaše dotazy. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Grafické materiály Pro podklady v tiskové kvalitě prosím kontaktujte marketingovou manažerku společnosti


Alive KartaObdobně jako se s vysokou pečlivostí a zájmem dbáme o všechny držitele průkazů ALIVE (studenty, pracovníky škol, mládežníky či sportovce), obdobně přistupujeme i k ochraně poskytnutých informací. Shromažďujeme jen ty údaje, které skutečně potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli poskytnout a zaručit ten nejlepší servis nejen v České republice, ale všude po celém světě.

a) Prohlášení o ochraně osobních údajů Společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, se sídlem Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, jako vydavatel průkazů ALIVE v České republice, tímto informuje všechny stávající držitele průkazů, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů volejte na telefonní číslo: +420 226 222 312.

Můžete nám také napsat na adresu: GTS ALIVE s.r.o. Letenská 118/1 118 00 Praha 1 Telefon: 226 222 333 Fax: 226 222 300 alive(at)gtsalive.com

b) Informace pro držitele průkazu ALIVE Informace pro držitele průkazu ALIVE (spojený průkazu studenta školy a průkazu ALIVE, spojeného průkazu neakademického pracovníka školy, spojeného členského průkazu) (dále jen „Spojené průkazy“)

Společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, se sídlem Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, jako vydavatel průkazů ALIVE v České republice (dále jen „Správce“), tímto informuje všechny stávající držitele průkazů, že v souladu s ust. § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v zájmu ochrany svých práv a právem chráněných zájmů vyplývajících z vydavatelských práv průkazu ALIVE, zpracovává osobní údaje držitelů průkazů, a to v rozsahu jméno a příjmení, název školy nebo název klubu, údaje o průkazu (číslo průkazu, datum vydání průkazu nebo prodloužení platnosti průkazu a datum ukončení platnosti průkazu).

Správce zpracovává uvedené osobní údaje držitelů Spojených průkazů výhradně pro verifikační účely a s tím spojenou evidenci a archivaci, to vše po dobu platnosti průkazů.

Osobní údaje držitelů průkazů ALIVE ve výše uvedeném rozsahu, k výše uvedenému účelu a po výše uvedenou dobu mohou být zpracovávány prostřednictvím pověřených zaměstnanců Správce či externích smluvních zpracovatelů, jejichž aktuální seznam je vždy zveřejněn na internetových stránkách Správce.

Další informace o právech subjektu údajů (tj. o právech držitelů průkazu ALIVE) ve smyslu § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:

Správce je oprávněn k osobním údajům získaným od subjektu údajů s jeho souhlasem přiřazovat i další osobní údaje subjektu údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě, zejména se jedná o jejich shromažďování, zálohování, archivování, používání při verifikaci, likvidaci. Subjekt údajů má právo na přístup k uvedeným údajům a na jejich opravu, konkrétně má právo požádat Správce o sdělení informací ohledně zpracování svých osobních údajů ve smyslu ust. § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to formou písemné žádosti adresované Správci. Správce je povinen v takovém případě mu tyto informace bez zbytečného odkladu předat. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení a dále může požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, a to formou písemné žádosti adresované Správci nebo zpracovateli. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Subjekt údajů se může se svými žádostmi a připomínkami rovněž obracet přímo na vysokou školu, která vydala Spojený průkaz. Nevyhoví-li Správce, vysoká škola nebo zpracovatel této žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na tento úřad přímo.

Dotazy, poznámky, žádosti týkající se zpracování osobních údajů směřujte, prosím, na:

Kontakt na společnost GTS ALIVE: GTS ALIVE s.r.o. Letenská 118/1 118 00 Praha 1 telefon: 226 222 333 fax: 226 222 300 alive(at)gtsalive.com

c) Externí smluvní zpracovatelé osobních údajů Přehled vybraných spolupracujících subjektů, které se mohou účastnit zpracování osobních údajů:

Výrobci karet: BlackCard s.r.o., IČ: 268 48 066, se sídlem Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Oborného 299/10, PSČ 709 00

IT společnosti: Fortion Networks, s.r.o., IČ: 263 97 994, se sídlem Plzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00, Orchitech Solutions, s.r.o., IČ: 282 46 764, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 1191, PSČ 130 00

Ucelený přehled externích zpracovatelů Vám rádi sdělíme na základě individuálního vyžádání.